Pusa.sk
Splňte si vaše túžby

Všeobecné obchodné podmienky inzercie

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky objednávky na zobrazenie inzercie v rubrike priváty na internetovom portáli Pusa.sk a podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ internetového portálu Pusa.sk a ďalších www stránok je oprávnený poskytovať inzerciu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.

1.2. Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne eskortné, erotické a iné služby ponúkané na týchto stránkach. Všetky tu ponúkané služby sú inzerátmi  jednotlivcov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, cenu, kvalitu ani aktuálnu dostupnosť ponúkaných služieb. Taktiež nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť  zverejnených informácií v jednotlivých inzerátoch a to ani v prípade že bol prevádzkovateľ vopred upozornený na prípadnú chybu v týchto informáciách.

1.3. Objednávateľ inzercie (ďalej len “objednávateľ”) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca inzerciu na stránkach z mediálneho portfólia Pusa.sk

2. Zadávanie reklamy

2.1. Objednávanie

Inzercia na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva po prihlásení na základe vyplnenia a odoslania formuláru na podstránke “Pridať nový inzerát” so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli odoslania formuláru teda stlačením tlačítka “Definitívne pridať inzerát”. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 OZ.

2.2. Zodpovednosť za obsah inzercie

Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku pridaného inzerátu a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody a ujmy nech sú akékoľvek (vrátane a bez obmedzenia škody zo straty na zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácii o podnikaní, alebo akékoľvek iné finančné straty, akékoľvek škody a straty tretej osoby) aj keď škody vznikli na základe použitia, alebo v prípade zabránenia použitiu služieb jednotlivcov zobrazených na stránkach prevádzkovateľa a to i v prípade, že prevádzkovateľ je označený ako možný pôvodca týchto škôd a bol vopred upozornený na možnosť vzniku škôd. V prípade využitia inzertných služieb prevádzkovateľa sa zaväzujem dodržiavať všetkých platných zákonov v Slovenskej Republike. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné občiansko a trestno právne spory, ktoré môžu vzniknúť na základe vzťahu medzi inzerentom, užívateľom a organizáciou či jednotlivcom, ktorých ponuka je súčasťou databázy Pusa.sk a nad ktorým nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu.

2.3. Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu odmietnuť najmä, ak:

• inzercia a jej obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami

• jedná sa o inzerciu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy na  Pusa.sk

• inzercia je v rozpore so zákonmi SR

• inzercia nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok

• inzercia svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa

V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť inzerciu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

2.4. Náležitosti

Všetky inzertné podklady a ďalšie náležitosti  prijímané prevádzkovateľom pre internetovú inzerciu musia plniť kritériá zadané  Pusa.sk.

V prípade, že inzertné prvky nespĺňajú uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú.

2.5. Zmeny v inzercii

Za všetky následné zmeny v inzercii sú vykonávané na základe ID + hesla a zodpovedá za ne zadávateľ inzerátu. ID a heslo sú zadané iba objednávateľom a ten je zodpovedný za úschovu a používanie týchto údajov.

3. Finančné podmienky (platné len pri platenej inzercii)

3.1. Cena

Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka zverejneného na www stránkach v objednávkovom formulári. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento cenník meniť.

3.2. Fakturácia a platobné podmienky

3.2.1.Fakturácia je jednorazová -  objednávateľ zaplatí objednanú inzerciu v celkovej sume vopred. Prevádzkovateľ zašle faktúru objednávateľovi až po jej  vyžiadaní a zaslaní náležitých údajov potrebných na zaslanie faktúry.

3.2.2 Objednávateľ – agentúra.

Agentúra uhrádza všetky objednané inzeráty, na základe portálom vystavenej faktúry. Výnimkou môže byť fakturácia inak, len na základe podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve medzi agentúrou a portálom.

3.2.3 Objednávateľ – zahraničný klient

V záujme optimalizácie zahraničného platobného styku (minimalizácia nákladov spojených so zahraničným prevodom) bude spôsob fakturácie stanovený dohodou s obchodným oddelením.

4. Štatistiky

4.1. Ku každej inzercii sa automaticky generuje štatistika, ktorá je zadarmo prístupná objednávateľovi.

5. Reklamácie

5.1. V prípade chyby výlučne na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami (len pri platenej inzercii).

5.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

5.3. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 6 hodín za deň. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú inzeráty objednávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

5.4. Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepočítajú najmä výkyvy v návštevnosti jednotlivých www stránok prevádzkovateľa.

5.5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu (len pri platenej inzercii).

5.6. Námietky voči vystaveným faktúram, je povinný objednávateľ písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 dní po doručení faktúry inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom. Uznanie alebo priznanie nároku objednávateľa z námietky po lehote splatnosti zakladá povinnosť prevádzkovateľa túto škodu nahradiť.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.

6.2 Objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči Prevádzkovateľovi čo do dôvodu a výšky dňom vystavenia objednávky a obdržaním štatistiky podľa čl. 4.1

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.

6.4 Zmluvné strany si týmto potvrdzujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.

6.5 Súčasťou zmluvy sú Objednávka, Všeobecné obchodné podmienky a cenník. Ustanovenia Objednávky majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné podmienky sú platné od 01.05.2013.

Úvod | Pridať inzerát | Upraviť inzerát | Podmienky portálu| Informácie | Kontakt

© 2013 Pusa.sk. Všetky práva vyhradené.